Harapan

IslamSemoga Allah berkenan melimpahkn sebesar-besarnya hidayah dan taufik-nya kepada kita semua, Amin...

Moedah-moedahan kita sekalian didjadikan Allah orang-orang dan oemmat jang dipandaikan-Nja mendjalankan segala perintah-Nja dan mendjaoehi segala larangan-Nja. Ialah oemmat wasath, oemmat pilihan Allah, jang patoet dan pandai menerima, menikmati dan mensjoekoeri koernia-Nja jang Maha Besar, oemmat jang dipandaikan Allah mengoeasai segala matjam godaan bathin dan ganggoean nafsoe jang sesat dalam diri pribadi maoepoen di loearnja, oemmat jang dipertjajakan Allah oentoek tidak hanja mengoeasai doenia kini dan menerima bahagia di achirat kelak, melainkan djoega mendjadi soember bahagia dan kesentausaan, pangkal kesedjahteraan dan perdamaian bagi segenap peri-kemanoesiaan di seloeroeh doenia. Insja Allah. Amin.

Hanja kepada Allah djoea kami senantiasa mengharapkan sebesar-besarnja dan sebanjak-banjaknja maghfirah, atas segala kesalahan dan kekeliroean jang amat moemkin kami perboeat dalam oesaha ini, baik dengan sadar maoepoen dengan tidak sengadja. Dan hanja kepada-Nja poelalah kami selaloe mengharapkan tjoerahan rahmat dan Ridla-Nja, Hidajatoellah dan Hidajatoettaoefiq, ditoentoen dan disampaikannja di maqam jang dilipoeti rahmat dan Ridla-Nja, dipenoehi dengan Ni’mat dan Koernia-Nja.

Amin, Amin, Amin, Ja Moedjibassailin.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s